KIDS Services

Horaris: de dilluns a divendres de 8:00h a 19:30h. Més informació

Metodologia integral

 • Home
 • Escola infantil
 • Objectius
 • Metodologia integral

La filosofia pedagògica de l’escola kids comença amb el següent principi: “L’escola educa per la vida, educa per descobrir, per pensar i a ser.”
La nostra línia pedagògica té com a eix fonamental l’educació integral de l’Infant i la seva correcta preparació per a l’etapa escolar.
Es basa en els conceptes de desenvolupament global següents:

Centrat en l’infant i privilegiant una visió

 • Integral, orientada cap a l’educació global. L’objectiu cercat és que els diferents aprenentatges quedin integrats com una vivència rica i harmònica.
 • Motivadora, que estimuli l’activitat i la participació.
 • Activa, mitjançant el joc, les vivències i els treballs, mitjans idonis per aprendre.
 • Cíclica, mirant que els nous aprenentatges quedin relacionats amb el que ja se sap.
 • Observacional, buscant a desenvolupar el sentit de l’observació com un mitjà prioritari d’emmagatzematge d’informació.
 • Innovadora, desenvolupa el potencial de l’infant i impulsa l’expressió personal i la creativitat.
 • Socialitzadora i convivencial, els avantatges del treball en comú i l’aprenentatge cooperatiu en aquesta etapa evolutiva afavoreix i genera hàbits i actituds de col•laboració, respecte, reciprocitat i solidaritat.
 • Individualitzada, permeten una progressió en l’aprenentatge segons el ritme evolutiu, diferenciat i integral de cada un dels infants.

De tots i per a tots

L’escola KIDS és oberta a tothom i compta amb la participació de l’equip educatiu i de les famílies tant en la dinàmica general com en les actuacions concretes de cada realitat escolar. És la clau de l’educació compartida.

Amb progrés

Desenvolupem l’esperit de recerca que ajuda a definir cada cop millor l’actuació pedagògica. Hi ha una revisió constant dels programes i actuacions que permeten millorar i ajustar els continguts educatius i impulsar el desenvolupament singular de cada infant.

Arrelada a la realitat del país

Es valora la realitat del lloc on ens trobem i l’entorn en tant que espai de vivència. Posem particular èmfasi en la divulgació de la tradició, la llengua i la cultura del país.

Ens preocupa que progressivament l’infant s’identifiqui com a persona individual, adquirint les eines necessàries per actuar en el seu entorn immediat. Potenciem les relacions personals, l'autoestima, les capacitats cognitives i lingüístiques, així com les d’inserció social o de l’àmbit motor. Però sempre partint d’una realitat: l’afectivitat és efectivitat.

En l’etapa 0-3 anys cal ressaltar la importància de l’educació social amb valors com a element fonamental que s’ha de contemplar en totes les situacions. Mitjançant les relacions personals i el coneixement del món assolim l’educació social. Cerquem a establir una relació personal amb els adults i els altres infants, relació de respecte, d’estimació i solidaritat.

Parlem d’àmbits d’experiència i no d’àrees de coneixement, ja que no es tracta de la transmissió de coneixements per part dels adults, sinó de desenvolupar activitats que condueixin als nens a adquirir determinats objectius, sempre des d’un prisma global.

En l’àrea d’identitat i autonomia personal es fa referència al progressiu coneixement que els nens van adquirint de si mateixos, a la configuració de la autoestima i a la capacitat per utilitzar els seus recursos personals. El coneixement global i parcial del seu cos, les seves possibilitats perceptives i motrius, les seves possibilitats expressives, així com els hàbits de salut, higiene i nutrició, constitueixen aspectes bàsics a treballar en aquest àmbit. El descobriment del medi físic i social pretén l’ampliació progressiva de l’entorn en el qual es mou el nen, així com el coneixement de la realitat física i social que l’envolta, perquè pugui actuar sobre ella i amb ella.

El medi que envolta el nen ha de ser considerat com un tot, on els aspectes físics i socials interactuen contínuament. El nen interactua amb el medi sempre des d’una perspectiva globalitzadora. Es vol satisfer i estimular la curiositat i la necessitat de l’Infant d’actuar i experimentar. En les àrees de comunicació i representació es treballen les diferents formes que adquireixen aquestes com a instruments essencials de relació amb el món que envolta el nen.

Educació del llenguatge

El llenguatge és l’eina fonamental per a l’educació ja que es troba interelacionada amb totes les àrees educatives a treballar. Dins de l’àrea de la comunicació, el llenguatge gesticular només n’és una part. Els comportaments, actituds, situacions i ambients en general, són elements bàsics de la comunicació. El paper de l’adult com a interlocutor del llenguatge és essencial per garantir l’evolució d’aquest.

Educació dels hàbits

Els adults som qui transmetem a l’Infant en els primers anys de vida certs hàbits que es concreten sobretot a nivell d’autonomia personal, (alimentació, higiene, descans, vestir...) i hàbits de convivència social i ordre personal. Cerquem de transmetre aquests hàbits per tal d’assegurar una bona i correcta integració dels infants a la vida social.

La metodologia del centre s’imparteix mitjançant experiències, activitats i jocs en un ambient d’afecte i confiança. Sempre acompanyat d’un aprenentatge significatiu, ja que perquè es produeixi realment un procés d’aprenentatge és necessari que el nen estableixi relacions significatives amb el que està fent. Les activitats i tasques que el nen realitzi han de tenir un sentit clar per a ell, amb un procés de construcció de significats, amb el concurs de les seves experiències i coneixements previs, amb interacció amb els altres, portant-lo a atribuir un significat concret a la parcel•la de la realitat que s’erigeix com a objecte del seu interès.

D’aquest projecte se’n deriva un programa d’educació integral i no tant sols un programa d’ensenyament. La programació, no consisteix en fer un llistat d’activitats, sinó en conèixer tots els aspectes que els nens han de desenvolupar en un període determinat de la seva evolució i en buscar els recursos adients per a fer que això sigui possible. Contempla també la distribució del temps, de l’espai i la preparació dels materials adequats per a cada activitat.

Amb el conjunt de competències a desenvolupar, amb força entusiasme i dedicació, i amb un esperit vocacional de respecte i estima cap als infants, s’ acreix el nostre projecte educatiu. TOT ESTAR PER FER I TOT ÉS POSSIBLE!